Trang chủ No Category Chăm sóc body nâng cao


 

I.Thời gian học:
 Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 1-2 tuần 

II. Nội dung đào tạo:
1. Lý thuyết về các nghiệp vụ massage body nâng cao
2. Nghiệp vụ massage body Thái
3. Nghiệp vụ massage body Shiatsu
4. Nghiệp vụ massage body đá nóng

III. Kiểm tra tay nghề, đánh giá và cấp chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên sẽ trải qua kỳ thi đánh giá và được cấp chứng chỉ theo trình độ

Chứng chỉ có giá trị tòan quốc và quốc tế đảm bảo cho học viên có đủ trình độ làm việc tại bất 
kỳ Spa nào